Методична робота

 

 

методична Проблема школи:

“Підвищення якості надання освітніх послуг через впровадження  в освітній  процес сучасних  технологій”

 

нова українська школа

веб-ресурс нуш
для батьків першокласників  про нову українську школу
Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі у 2018/2019 н.р.
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2018-2019 н. р.
концепція НУШ
про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору нуш  (МОН Наказ Метод реком 23.03.2018)
нуш: порадник для вчителя
нормативні документи, програми, підручники
навчальні матеріали та методичні рекомендації для роботи з першокласниками в адаптаційний період
методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу
materiali-na-1-tizhden
materiali-na-2-tizhden
materiali-na-3-tizhden
materiali-na-4-tizhden
модельні навчальні програми 1-33 тижні
орієнтовне календарне планування уроків курсу “Дизайн і технології”
календарно-тематичне планування української мови (за К.І.Пономарьовою)
методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу
свідоцтво досягнень

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/svidotstvoa4press-2.pdf

lego
lego: шість цеглинок в освітньому просторі школи. методичний посібник
LEGO: гра по-новому, навчання по-іншому. методичний посібник

 

Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя 

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школах проводять спеціальну методичну роботу, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

Методична робота в сучасній школі передбачає такі напрями:
 • поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на відродження й розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії та методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета і методики його викладання з урахуванням вимог Закону «Про мови» в Україні;
 • вивчення діалектики і принципів розвитку української національної школи; збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури; вивчення теорії та досягнень науки з питань викладання предметів, володіння сучасними науковими методами; глибоке вивчення й практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей і виконання з позиції формування національної школи;
 • освоєння методики викладання додаткових предметів; випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з проведенням відкритих уроків, використанням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів;
 • освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики та принципів активізації навчальної діяльності учнів і формування у них наукового світогляду, виходячи з вимог етнопедагогіки;
 • систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;
 • упровадження досягнень етнопедагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на використання в діяльності педагогічних колективів зразків національної культури і традицій.
Основні форми методичної роботи в школі

Методичну роботу в школі проводять в індивідуальній і колективній формах.

Індивідуальна форма

Ця форма методичної роботи вчителів є складовою їх самоосвіти. Зміст індивідуальної самоосвіти педагога охоплює систематичне вивчення політичної, психолого-педагогічної, наукової літератури, безпосередню участь у роботі шкільних, міжшкільних та районних методичних об’єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань; розробку окремих проблем, пов’язаних з удосконаленням навчально-виховної роботи; проведення експериментальних досліджень; підготовку доповідей, виступів по радіо, телебаченню, огляд і реферування педагогічних та методичних журналів, збірників та ін.

Організація самоосвіти передбачає:

 • зв’язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога;
 • систематичність і послідовність самоосвіти, постійне ускладнення її змісту і форм;
 • багатоплановий (комплексний) підхід до організації вивчення обраної теми з самоосвіти;
 • індивідуальний характер самоосвіти як найбільш гнучкої форми набуття педагогом знань;
 • гласність і наочність результатів самоосвіти в педагогічному колективі;
 • створення в школі умов для звернення педагогів до нових досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • завершеність самоосвітньої роботи на кожному її етапі (доповіді, участь у семінарі, підготовка виступу, написання реферату, підготовка доповіді, участь у засіданні педагогічної ради, науково-практичній конференції та ін.).
Колективні форми

Відкриті уроки — одна з колективних форм методичної роботи, їх мета — підвищення майстерності всіх учителів. Основні завдання відкритих уроків: упровадження в практику вчителів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв’язання завдань, що стоять перед національною школою. Під час аналізу й обговорення відкритих уроків необхідно забезпечити цілеспрямованість обговорення, науковість аналізу, принциповість, поєднану з доброзичливістю у критичних зауваженнях, поєднання аналізу уроку з практичними рекомендаціями, підведення його підсумків кваліфікованими спеціалістами.

Взаємо відвідування вчителями уроків — має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності вчителів. Якщо молодий і недосвідчений учитель відвідає урок, що його проводить старший колега, то він може збагатити свій методичний багаж. Якщо ж досвідчений педагог відвідає урок менш досвідченого колеги, то зможе порадити йому, як удосконалити той чи той момент уроку. Можливо, й досвідчений педагог знайде щось корисне для себе у молодшого колеги.

Предметні методичні об’єднання вчителів або предметні комісії — центр методичної роботи, вивчення і втілення досягнень теорії та передового досвіду в практику навчання конкретних навчальних дисциплін. Вони створюються у великих школах, де один предмет викладають кілька вчителів. Існують також методичні об’єднання вчителів початкових класів та об’єднання класних керівників і вихователів.

Методичні об’єднання можуть заслуховувати й обговорювати доповіді з найактуальніших питань навчання і виховання, нову фахову літературу, організовувати взаємо відвідування уроків, проведення і обговорення відкритих уроків, виготовлення наочності, застосування технічних засобів навчання. У їх компетенції — організація консультацій для молодих учителів, заслуховування звітів учителів про виконання індивідуальних планів самоосвіти.

 

Положення про методичне об’єднання класних керівників
План роботи методичного об’єднання  класних керівників
ПЛАН РОБОТИ ПОСТІЙНОДІЮЧОГО  ПРОБЛЕМНОГО СЕМІНАРУ
План роботи семінару з методичної теми
 “Впровадження  нових  педагогічних  технологій з метою підвищення якості сучасного уроку”
 Мета:
 1. Підвищення якості знань учнів за рахунок впровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес.
 2. Усвідомлення педагогами своєї ролі у підвищенні якості сучасного уроку.
№ з/п Питання для обговорення Термін виконання Відповідальний
1 1.«Ефективність уроку — результат організації активної діяльності вчителів і учнів»                      

2. Адаптація 5 класу до навчання в середній школі: пошук нових форм та методів.                       

 3. Використання  новітніх методів і технологій у початковій школі (Круглий стіл)

Жовтень 2017
2 1. Реалізація компетентнісного  підхіду , як засобу формування особистості здатної брати  участь в житті суспільства, нести відповідальність за свої дії.

2. Позаурочна робота як шлях до підвищення пізнавальної активності учнів, їх мотивації до навчання(обмін досвідом)

Грудень 2017
3
 1. Про роль інформаційно-комунікативних технологій у підвищенні професійної майстерності вчителя. Робота на сайті школи (практичне заняття)

2. Роль інноваційних педагогічних технологій у розвитку інтересів учнів до навчання, у підвищенні якості знань.

Січень 2018
4 1. Самоосвіта – основна форма підвищення індивідуальної фахової майстерності вчителя.

2. Робота вчителів над індивідуальною методичною темою (звіти).

3. Підсумок роботи семінару.

Квітень 2018